HOME
KOREAN
ENGLISH
 
내한성 및 내열성시험 모습
 

※ 항온챔버를 사용한 내한성시험 결과(0℃,-20℃)

항목
원시료
리브인장강도(t/m)
시험횟수
저온에서의 리브인장강도(t/m)
시료 0℃ -20℃
TOTOGRID 4T
평균 : 5.58
1
5.07 5.51
2
4.83 4.42
3
5.99 5.71
4
5.53 5.77
5
5.16 5.09
평균
5.32 5.30
강도감소율(%) 4.7 5.30
TOTOGRID 7T 평균 : 9.12 1 8.32 8.43
2 7.89 8.06
3 8.31 7.98
4 8.51 8.26
5 8.35 8.32
평균 8.28 8.21
강도감소율(%) 9.3 10.0
         

※ 침지시간에 따를 내열성시험 결과(증류수 50℃,TOTOGRID 7T)

항목
시험횟수
1개월 침지후
리브인장강도
(t/m)
2개월 침지후
리브인장강도
(t/m)
3개월 침지후
리브인장강도
(t/m)
4개월 침지후
리브인장강도
(t/m)
시험조건
표준용액
(증류수, 50℃)
1
9.45 9.46 8.46 9.53
2
9.23 8.98 8.95 9.00
3
8.94 8.91 9.51 8.75
4
9.02 9.18 8.94 8.61
5
8.98 8.86 9.41 9.53
평균
9.13 9.08 9.05 9.08
강도감소율(%)
+0.1(증가) 0.5 0.7 0.4
 
Head office : 1214, Garak-daero, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea       Tel : 070-4827-4066       Fax : 055-346-1724
Branch(factory) : 103-63, Gomo-ro 324beon-gil, Jillye-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea       
                          Tel. 82-55-346-1722~3    l   Fax. 82-55-346-1724    l   E-mail. totogrid@naver.com
Copyright(c)2005-2017 TOTOGRID.COM All rights reserved.