HOME
KOREAN
ENGLISH
 
내미생물성시험 모습
화강풍화와 하수슬러지를 각각 채우고, 그 중간에 TOTOGRID를 묻은 채 방치한 후 시간경과에 따라 측정한다.

항목
시험횟수
1개월 매립후
리브인장강도
(t/m)
2개월 매립후
리브인장강도
(t/m)
3개월 매립후
리브인장강도
(t/m)
4개월 매립후
리브인장강도
(t/m)
시험조건
하수슬러지
1
9.31 9.28 9.12 8.95
2
9.18 9.33 9.31 8.89
3
9.32 8.92 9.23 9.04
4
9.21 9.43 8.27 9.18
5
9.16 9.44 8.95 9.04
평균
9.23 9.28 9.18 9.02
강도감소율(%)
+0.1(증가) +1.8(증가) +0.6(증가) 1.1
화강풍화토 1 9.38 9.55 8.95 8.64
2 9.29 8.73 8.78 8.86
3 9.34 9.44 8.81 8.93
4 9.49 9.27 9.53 9.05
5 9.40 9.34 9.57 9.00
평균 9.38 9.27 9.13 8.90
강도감소율(%) +2.9(증가) +1.6(증가) +0.1(증가) 2.5
 
Head office : 1214, Garak-daero, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea       Tel : 070-4827-4066       Fax : 055-346-1724
Branch(factory) : 103-63, Gomo-ro 324beon-gil, Jillye-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea       
                          Tel. 82-55-346-1722~3    l   Fax. 82-55-346-1724    l   E-mail. totogrid@naver.com
Copyright(c)2005-2017 TOTOGRID.COM All rights reserved.